HISTORIE GDV A BIOELEKTROGRAFIE (Kirlianografie, elektrofotonika) 

1777 - NĚMECKO
GEORGE CHRISTOPHER LICHTENBERG
Za pomocí prachových částic, pod statickou elektřinou, získal to, co bychom mohli považovat za primitivní "bioelektrografické obrazy". Tyto primitivní obrazy v elektrizovaném prachu pojmenoval „Elektrografika".

1880 - SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
NIKOLA TESLA (CHORVATSKO)
Při veřejné přednášce ukázal jasnou zář okolo lidského těla a jiných objektů, zatímco je vystavil silnému elektromagnetickému poli s vysokým napětím a vysokou frekvencí. Považoval tento jev pouze za vědeckou zajímavost, která dostala obecné jméno „Koronový efekt".

1892 - RUSKO
J. J. NARKIEVITCH-JODKO
Získal na zelektrizovaném tácu druh fotografie, kterou pojmenoval jednoduše Elektrická fotografie. V černobílém provedení začal skrze tuto techniku zkoumat lidský potenciál, ale ve své práci nepokračoval
Později, uprostřed 20. století byla jeho práce znovuobjevena M. Pogorelskim v Rusku a B. J. Navrátilem v Československu, ale bez významného vlivu.

1904 - BRAZÍLIE
Otec Roberto Landell de Moura
(brazilský jezuitsko-katolický kněz)
Krom toho, že byl knězem, byl také fyzikem a v Porto Alegre (RS) vynalezl stroj, který pojmenoval jako „Bioelektrografický stroj". Udělal stovky fotek a pojmenoval záři okolo lidského těla jako "Perianto". Zkoumal tento jev v průběhu 8 let až do roku 1912, kdy byl katolickou církví donucen zastavit toto bádání.

PRVNÍ VĚDECKÉ VÝZKUMY NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
1904/12 - BRAZÍLIE
Otec Roberto Landell de Moura
Otec Landell může být považován za předchůdce prvních a systematických výzkumů bioelektrografického pole. Byl činný na světové úrovni po dobu 8 let. Avšak katolická církev mu v té době nedovolila pokračovat ve výzkumu z čistě doktrinářských důvodů a zkonfiskovala skoro všechny jeho poznámky. Mnoho z jeho zápisků jim ale uniklo a jsou na bezpečném místě - ve stávajícím muzeu Otce Riberta Landella de Moura, v in Porto Alegre (RS) - Brazílie.

1939 - RUSKO
SEMYON D. KIRLIAN
V Krasnodaru, bývalém SSSR, znovu objevil bioelektrografickou kameru, nyní známou jako Kirlian Camera a začal se systematickým a vědeckým zkoumáním - za pomoci několika sovětských vědců. Tyto výzkumy byly celému světu odhaleny pouze jednou - v roce 1960 - během Kongresu Parapsychologie.

1967 - BRAZÍLIE
Prof. Newton Milhomens
Na konci roku 1967 v Brazílii (DF) sestrojil první Kirlianský fotoaparát založený na sovětském elektronickém modelu, 1968 začal s vědeckými výzkumy v psychologické klinice a později v nemocnicích. 1981 se stěhuje do Rio de Janeiro (RJ) a tady pokračuje ve svých výzkumech. V současné době žije od 1983 v Curitbě (PR).

1969 - NĚMECKO
Dr. Peter Mandel, PhD
Inženýr, sestavil Kirlianský fotoaparát a začal realizovat své výzkumy pouze s černobílými Kirlianovými fotografiemi, protože zastával názor, že ostatní barvy ruší interpretaci. Zajímal se pouze o fraktální strukturu a tvary vytvořené drážkami, aby tak mohl diagnostikovat některé organické problémy, podle akupunkturních meridiánů. K tomuto účelu potřeboval odebrat kirlianovy fotografie zároveň z obou rukou a nohou.

70. LÉTA
Byla vydána kniha „Paranormální objevy za železnou oponou" ("Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain") kterou napsaly americké novinářky Sheila Ostrander and Lynn Schroeder, které celému světu zpřístupnily výzkumy Semyona Kirliana. Stovky lidí ve všech zemích začali vytvářet Kirlianovy fotoaparáty a začali bádat za užití tohoto Nového přístroje. Někteří z nich pouze amatérsky, ale jiní používali systematický a vědecký způsob. Naneštěstí bylo toto téma mezinárodním tiskem uveřejněno s velkou mírou senzacechtivosti a kirlianské foto bylo považováno za něco mystického a nadpřirozeného.

1970 - BRAZÍLIE
Dr. Paulo de Castro Teixeira, homeopatický lékárník z Sao Jose do Rio Preto (SP), sestavil svůj Kirlianův fotoaparát a učinil stovky Kirlianových fotografií různých osob před a 15 minutách poté, co tyto osoby užili nějaký homeopatický lék. V těchto Kirlianových fotografiích našel několik typů modifikací/změn. Napsal několik knih v portugalštině, všechny o jeho výzkumech v této oblasti a dodnes žije v in Sao Jose do Rio Preto (SP), kde vlastní podnik vyrábějící homeopatická léčiva.

1972 - BRAZÍLIE
Dr. Hernani G. Andrade
Byl vždy považován za největšího šiřitele spiritismu v Brazílii. Svůj Kirlianský fotoaparát sestavil v Sao Paulu (SP) a udělal mnoho Kirlianových fotografií rostlin a lidských bytostí za účelem prokázat existenci ducha, a to nejen v lidských bytostech ale dokonce i v bakteriích. Zveřejňoval své výzkumy pouze v časopisech zabývajících se spiritismem a na kongresech převážně v Sao Paulu, kde je považován za velikána.

1974 - SPOJNÉ STÁTY AMERICKÉ
Dr. Stanley Krippner, PhD
Psycholog a parapsycholog, vydal knihu „Kirliánská Aura" ("The Kirlian Aura"), ve které vědeckým přístupem popisuje vše, co bylo v té době známo o Kirlianových fotografiích.

1975 - SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Dr. Thelma Moss, PhD
Psycholožka a profesorka Kalifornské univerzity. Začala s výzkumem Kirlianových fotografií a publikovala knihu „Pravděpodobnost nemožného" ("The Probability of the Impossble"), kde píše o svých počátečních výzkumech. Později zveřejnila knihu „Elektrické tělo" ("The Electric Body"), ve které popisuje a všem zveřejňuje její pozdější výzkumy na univerzitě. To byl důvod, který vyprovokoval její odstranění, v němž hrály roly pouze čisté předsudky.

1983 - BRAZÍLIE
V Brazílii byla publikována kniha „Kirlianovy Fotografie - Jak je interpretovat" ("Kirlian Photos - How to Interpret"), v portugalštině, autorem byl Prof. Newton Milhomens, první na světě kdo učil, jak diagnostikovat skoro všechny hlavní problémy fyzického a psychického zdraví za použití Kirlianovy fotografie. Popisuje do detailu způsob a výsledky jeho výzkumů od roku 1968.

1983 - BRAZÍLIE
Prof. Newton Milhomens založil v Curitibě (PR), vlastní průmysl a začal vyrábět první modely kirlianova fotoaparátu, který byl prvotně prodán brazilským lékařům, psychologům a terapeutům.

1985 - RUSKO
Dr. Konstantin Korotkov, PhD
Fyzik, profesor Univerzity v Petrohradu, s týmem vědců objevil po nesčetných výzkumech zmíněné univerzity, že Kirlianův efekt je výsledkem ionizace plynů a výparů vypouštějících z kůže, skrze póry. Pojmenoval tento model GDV (Gas Discharge Visualization) nebo jen jednoduše - GDV technika.

1986 - BRAZÍLIE
V Curitibě (PR), byl uspořádán 1. brazilský kongres Kilianografie, za účasti více než 250 brazilských vědců zabývajících se kirlianografií. V průběhu tohoto kongresu byly jednohlasným souhlasem potvrzeny „Newton Milhomerovy normy" - jako brazilská oficiální norma Kirlianografie.

1987 - BRAZÍLIE
V Portugalsku v Revista do Hospital das For las Armadas (lékařský časopis brazilských ozbrojených sil) vědecký časopis o vojenské zdravotní péči, zveřejnil vědecký článek nazvaný: "Kirlianografická analýza v onkologii" ("Kirliangraphic Diagnosis on Oncology"), který byl napsán dvěma vojenskými lékaři z Curitby (PR). Objevili znak, které pojmenovali "lom" ("fracture"), díky kterému je možné diagnostikovat rakovinu u lidských osob.

1987 - ARGENTINA
Prof. Newton Milhomens byl pozván, aby před stovkami lidí uskutečnil několik přednášek v Buenos Aires. Tímto způsobem byla uvedena Kirlinografie v této jihoamerické zemi.

OKOLO SVĚTA - V PRŮBĚHU LET 1987/95
Během tohoto osmiletého období byly po celém světě včetně Brazílie zveřejněny stovky článků, disertací a několik knih o využití kirlianovy fotografie. Některé z těchto knih byly psány amatéry, ale jiné byly psány vážně, s mnoha vědeckými a systematickými podklady a správným statistickým přístupem. Tím byla započata vědecká fáze Kirlianografie.

1989 - PORTUGALSKO
Prof. Newton Milhomens byl pozván, aby přednášel o kirlianografii v Lisabonu, Portugalsko, během kongresu Parapsychologie, sponzorovaném organizací Escola Superior de Biologia e Salde (Superior School of Biology and Health) a tak zavedl vědeckou podobu Kirlianografie v Portugalsku. Během tohoto období vyučoval Kirlianograii jako oficiální předmět oboru přírodní medicíny na zmíněné portugalské univerzitě.

1990 - PORTUGALSKO
Prof. Newton Milhomens se vrátil do Portugalska, aby tu vyučoval Kirlianografii na škole Superior School of Biology and Health, v Lisabonu, Portugalsko. Tato událost byla zaznamenána několika místními novinami a televizí Tass TV Agency, z Ruska. Ti ho požádali o interview, ve kterém by bylo prezentováno na celém ruském území a které by informovalo, že brazilský vědec učí v Evropě o ruské technice, založené na přístroji vynalezeném Rusem, Semyonem Kirlianem.

1995 - FINSKO
Byla založena IUMAB - Mezinárodní unie lékařské a aplikované bioelektrografie, nejvyšší a největší organizace na celosvětové úrovni zabývající se bioeektrografií. Dnes je IUMAB uznávána UNO/WHO a je považována za nejvyšší bioelektrografickou organizaci na světě, jejíž pravidla, doporučení, směrnice a jiné dokumenty jsou v platnosti a musí být dodržovány ve výzkumech, kurzech, standartách aj. v oboru Bioelektrografie.

1995 - RUSKO
Dr. Konstantin Korotkov, PhD
Po mnoha letech výzkumu se mu podařilo vytvořit nový Kirlianův fotoaparát, který již nepracuje s filmem, ale převádí GDV obraz přímo na obrazovku počítače. Jedná se o důležitý mezník v historii bioelektrografie.

1996 - "VLNA"
Na základě úspěchu výzkumů v oblasti Kirlianovy fotografie, začali radiotechnici po celém světě vytvářet kirlianovy fotoaparáty takřka „na dvoře". Byla to celosvětová „vlna" radiotechniků...
Jelikož však byly jejich záměry zřídkakdy komerčního charakteru, nikdy se nezajímali o normy a tak tyto kirlianovy fotoaparáty neměly nikdy vysokou kvalitu a stabilitu. Byly ale enormně levné, jelikož byly vyrobeny z elektronických součástek té nejhorší kvality a jelikož nikdy žádný z výrobců nevytvořil ani se neúčastnil nějakého vědeckého výzkumu na poli Kirlianografie. Žádný neměl univerzitní vzdělání a ti nezasvěcení do vědeckých výzkumů kirlianografie začali využívat Kirlianův fotoaparát při hledání mystiky a nadpřirozených jevů. Toto nové "komerční mystické odvětví" prověřovali na poutích a zábavních parcích, což bylo opět prezentováno mezinárodním tiskem s ještě větší senzacechtivostí a jméno Kirlian přestalo být důvěryhodné.

1998 - INTERNET
Když se stal internet důvěryhodným zdrojem informací, a informace začaly být mnohem lépe sdíleny na celosvětové úrovni, téma Kirlian se objevilo na několika webových stránkách. Mnoho poukazovalo pouze zájem o komerční využití a o mysticismus a nadpřirozeno.
Avšak mnoho seriozních stránek se zaměřilo na vědecké publikace anebo na snadnou výměnu vědeckých informací, které se začali objevovat např. na stránkách Prof. Newtona Milhomense v Brazílii, Dr. Korotkova v Rusku, Dr. Petera Mandela v Německu a mnoha jiných stránkách seriózních vědců po celém světě.

1998 -NOVÝ ZÉLAND
Prof. Newton Milhomens byl pozván Dr. Robertem Beasleym, aby vedl přednášku o Kilianografii na kongresu v Aucklandu, Nový Zéland, kde mu byl představen Dr. Tom Chalko, který prováděl výzkum Kilianografie v Melbourne, Austrálie.

1999 - RUSKO
Na počátku roku byla Kilianografie oficiálně uznána Ministerstvem zdravotnictví v Rusku jako vědecký fakt a její využití bylo doporučeno v lékařské praxi.
V září oficiálně uznala ruská akademie věd během kongresu v Moskvě za účasti více než 300 nejproslulejších ruských vědců Kilianografii jako VĚDECKOU SKUTEČNOST.

1999 - BRAZÍLIE
V dubnu byl v Curitibě (PR) za účasti více než 200 osob pořádán IV. Brazilský kongres Kilianografie, za přítomnosti ruského fyzika Dr. Konstantina Korotkova, PhD, který byl pozván jako speciální mezinárodní zvaný přednášející.

2000 - RUSKO
Prof. Newton Milhomens byl jako Čestně zvaný přednášející pozván na kongres, který se konal v Petrohradě. Během jedné noci na lodi na Ladožském jezeře mu byla udělena pocta, protože byl prvním vědcem na světě, který vynalezl jak za použití Kirlianových fotografií diagnostikovat problémy psychického nebo tělesného zdraví.

2000 - BRAZÍLIE
Za sponzorování IUMAB byla v Curitiba (PR) uspořádána 5. celosvětová konference Kilianografie 2000, za účasti 350 osob, z nichž 45 byli Evropané. Mezi přednášejícími bylo 5 osob z různých evropských zemí a 5 osob z Brazílie.
Během 5. celosvětové Konference Kilianografie 2000 byly prezentovány dva nové objevy v oblasti fyzického zdraví:
- Znak, který poukazuje na alergickou reakci, prezentovala Dr. Celia Cruz, ze Sao Paula.
- Vědecký důkaz účinnosti květinové terapie, prezentoval Prof. Rodrigo Campos, z Minas Gerais.

Během 5. Celosvětové Konference Kilianografie-2000 v Curitiba (PR), došlo k setkání ředitelství IUMAB a vedení uvážilo, že na světě budou platné pouze 3 OFICIÁLNÍ CELOSVĚTOVÉ STANDARDY/NORMY Kirlianského fotoaparátu (v abecedním pořadí):
Brazílie - Newton Milhomens Standard
Německo - Peter Mandel Standard
Rusko - Konstantin Korotkov Standard

Během stejného setkání při 5. celosvětové Konferenci Kilianografie-2000 byl Dr. Konstantin Korotkov jednohlasným souhlasem zvolen prezidentem IUMAB, na dobu 4 let.
Prof. Newton Milhomens byl zvolen viceprezidentem IUMAB v Brazilii a také oficiálním zplnomocněným zástupcem v Brazílii.
Mimoto během této 5. Celosvětové Konference Kilianografie rektor UNESC - Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (University of the Extreme South of Saint Katherine), Brazílie, oficielně oznámil, že Kilianografie bude zavedena na této univerzitě jako oficiální předmět v oboru Lékařství a Psychologie, s oficiálním uznáním Brazilského ministerstva školství.
Dále během setkání při 5. Celosvětové Konferenci Kilianografie-2000 se IUMAB ředitelství jednohlasným rozhodnutím rozhodlo změnit od 1.12. 2000 dále, jméno Kirlianografie na Bioelektrografii, jako poctu Fr. Robertu Landell de Moura, prvnímu výzkumníkovi na světě, který použili tento název a zkoumal tento jev v letech od 1904 do 1912.
Uskutečnila se ceremonie k postu Fr. Landella - symbolicky to bylo vyjádřeno převzetím jeho busty Dr. Korotkovem od Profa Vania Abatte, kurátora Muzea Landell de Moura's Museum, v Porto Alegre (RS), Brazílie.

2000 - RUSKO/BRAZILIE
Dopis Dr. Korotkova, jako prezidenta IUMAB, potvrzující vystavení busty Otce Landella v Muzeu Kirlianografie v Rusku, jak se také stalo.

2000 - RUSKO
Busta otce Roberta Landella de Moura je v expozici v Kirlianografickém muzeu v Rusku vedle busty páru Kirlianových, vedle knihy, která v portugalštině zachycuje biografii portugalského proslulého vědce a vedle další knihy, která v ruštině pojednává o biografii ruského páru.

2001 - BRAZÍLIE
Bioelektrogafie je vyučována jako oficiální předmět v oboru Holistické terapie na univerzitě Esticio de S....., v Rio de Janeiro (RJ), kde byl Prof. Newton Milhomens prvně oficiálně vyučoval předmět Jak interpretovat kirlianovy fotografie ročníku absolventů této univerzity.

2001/2002 - OKOLO SVĚTA
Během tohoto období cestuje Dr. Korotkov do U.S.A., Evropy a jiných zemí, aby rozšiřoval poznatky o Bioelektrografii. Prof. Newton Milhomens také cestuje - do jižní Ameriky a Brazílie se stejným cílem.

2002 - BRAZILIE
Několik absolventských a doktorských prací, včetně prácí postgraduálních studentů je prezentováno na brazilských univerzitách, například USP, UNICAMP a UFSC a v některých doktorských programech těchto univerzit. Všechny tyto využívají Bioelektrografii jako pomocný výzkumný prostředek.
Někteří profesoři z USP a z jiných Brazilských univerzit kupují Kirlianův fotoaparát a realizují řadu výzkumů v různých oblastech zdraví lidí i rostlin a používají Bioelektrografii jako pomocný prostředek v jejich výzkumech.
Také mnoho z těchto profesorů přichází do Curitby (PR) aby se od Prof. Newtona Milhomense naučili jak interpretovat Kirlianovy fotografie.
V Sao Paulo je oficiálně a zákonně založeno UBBA - Uniáo Brasileira de Bioeletrografia Aplicada (Brazilská unie aplikované bioelektrografie), která je IUMAB uznána jako největší řídící organizací v Brazílii na poli Bioelektrografie. Současný prezident je Prof. Newton Milhomens a výkonným prezidentem je Dr. Celia Cruz.

Zdroj: Wikipedie
Kategorie: nezařazeno
Publikováno v pátek 29. dubna 2011_07:50
Napsáno uživatelem Super User